Kvalité & miljö

Träfraktkontoret i Göteborg AB arbetar aktivt för att minska vår direkta påverkan på klimat & miljö genom hela verksamheten. Detta gör vi för att vi vill bidra till ett bättre klimat för alla i vår närhet och vänner långt bort. Kollegor, familjer, kunder och partners ska kunna lita på att vi i varje möjligt val förespråkar det mest miljövänliga alternativet då det är ekonomiskt försvarbart. Vi måste själva leva upp till dem högt ställda krav vi har på våra leverantörer och kunder i vårt dagliga arbete.

I våra hållbarhetsprinciper tar vi hänsyn till arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, affärsprinciper och miljö. Vi vill med våra riktlinjer uppmuntra alla parter som har lika höga krav på sin egen organisation att efterleva och inspireras av dessa, precis som vi inspireras av er att konstant bredda vad vi kan göra för att tillsammans förbättra miljön.

Arbetsvillkor och rättigheter

Träfraktkontoret i Göteborg AB arbetar för en säker och trygg arbetsplats för alla anställda. Detta gäller såväl den fysiska som psykiska miljön. Vi stöttar våra anställda för att säkerställa en säker och frisk arbetssituation, detta engagemang sträcker sig ofta utanför arbetsplatsen. Vi har noll-tolerans mot diskriminering och trakasserier både på och utanför arbetsplatsen.

Varje anställd har rätt till en individuell anpassning av sin arbetsplats så långt det är genomförbart. Därför uppmuntrar vi personalen att utföra önskvärda förändringar och kräva hjälpmedel som kan leda till ett mer effektivt arbete och en bättre arbetsmiljö för alla.

Affärsprinciper

Träfraktkontoret i Göteborg AB ställer krav på våra partners att följa gällande konkurrenslagar och tar avstånd ifrån all sorts mutor, korruption och pengatvätt.

Våra partners och kunder ska följa gällande lagar och regler i de länderna dem agerar i. Vid diskrepans i lagar och regler gäller de med högst ställda krav.

Miljö

Träfraktkontoret i Göteborg AB uppmuntrar och stöttar alla förslag och idéer som kan leda till en minskad påverkan på miljön och omvärlden i form av utsläpp och ljudföroreningar. Vi, våra leverantörer och kunder ska följa dem miljöregler som gäller och arbeta kontinuerligt för dem gemensamma globala, långsiktiga klimatmålen som är uppsatta av FN att nås år 2050. Dessa ämnar begränsa mänsklig skadlig påverkan på klimatet.

2030 ska Sveriges transportsektor vara fossilbränsleoberoende, vi förespråkar därför de bolag som går i bräschen och erbjuder våra kunder hållbara och framtidssäkrade lösningar med mindre eller ingen användning av fossilt bränsle. Vi ställer krav på våra leverantörer i Scope 1 att arbeta mot de föreskrivna målen i den utsträckning dom är kapabla.